भारत सरकार शिष्यवृत्ती सूचना शैक्षणिक वर्ष - २०२४-२५

Download Notice File

शिष्यवृत्ती सूचना शैक्षणिक वर्ष - २०२४-२५

भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना

एस. सी.  /  एस. टी.  /  ओ. बी. सी.  / एन. टी. व  एस.बी.सी. या प्रवर्गातील पदवी व पद्व्युत्तर या वर्गासाठी